Problem zapętleń i błąd w pliku wp-config.php

Dział poświęcony programowaniu oraz bazom danych, m. in. PHP i MySQL, Apache.
no avatar
Jarek Nowakowski
 
Posty: 2
Reputacja: 0 pkt
Od: 25 lut 2017, o 11:01

Problem zapętleń i błąd w pliku wp-config.php

przez Jarek Nowakowski » 25 lut 2017, o 11:24

Hey,

Od dwóch dni mam problem z logowaniem na wordpressie. Prawdopodobne rozwiązanie odkryłem tutaj http://www.wpbeginner.com/wp-tutorials/ ... ing-issue/. Zająłem się więc edycją pliku wp-config.php. Efekt mojej pracy jest taki, że na http://www.neverendingtravel.pl/wp-admin/ wyskakuje mi błąd.

Czy moglibyście spojrzeć na kod, na pierwszy rzut oka wszystko wygląda poprawnie, ale może jednak coś jest nie tak?

Z góry dzięki za jakąkolwiek podpowiedź!

Kod: Zaznacz cały
<?php
/**
 * The base configurations of the WordPress.
 *
 * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,
 * Secret Keys, and ABSPATH. You can find more information by visiting
 * {@link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing wp-config.php}
 * Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.
 *
 * This file is used by the wp-config.php creation script during the
 * installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file
 * to "wp-config.php" and fill in the values.
 *
 * @package WordPress
 */

define('WP_SITEURL’, ’http://neverendingtravel.pl');
define('WP_HOME', 'http://neverendingtravel.pl’);

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'tajemnica');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'tajemnica');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'tajemnica');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'sql.bratn.nazwa.pl');

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');

/**#@+
 * Authentication Unique Keys and Salts.
 *
 * Change these to different unique phrases!
 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',         'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_KEY',  'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_KEY',    'put your unique phrase here');
define('NONCE_KEY',        'put your unique phrase here');
define('AUTH_SALT',        'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_SALT',   'put your unique phrase here');
define('NONCE_SALT',       'put your unique phrase here');


/**#@-*/

/**
 * WordPress Database Table prefix.
 *
 * You can have multiple installations in one database if you give each a unique
 * prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
 */
$table_prefix  = 'wp_';

/**
 * For developers: WordPress debugging mode.
 *
 * Change this to true to enable the display of notices during development.
 * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
 * in their development environments.
 */
define('WP_DEBUG', false);

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */

/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
   define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');


no avatar
Jarek Nowakowski
 
Posty: 2
Reputacja: 0 pkt
Od: 25 lut 2017, o 11:01

Re: Problem zapętleń i błąd w pliku wp-config.php

przez Jarek Nowakowski » 25 lut 2017, o 20:41

Ok, poradzilem sobie z bledem w kodzie. Zostaje wyeliminowanie zapetlen, z tym niestety dalej walcze.

no avatar
admin
Administrator
 
Posty: 638
Reputacja: 38 pkt
Od: 30 sty 2013, o 17:39
Lokalizacja: Kraj nad Wisłą

Re: Problem zapętleń i błąd w pliku wp-config.php

przez admin » 7 mar 2017, o 18:23

nie dodawałaś czasami dodatkowych reguł do htaccess ?
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Wyświetlone
    Ostatni post

Powrót do Programowanie i bazy danych

Kto przegląda forum Wordpress

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron